รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ และตรวจสอบระบบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ และตรวจสอบระบบ
  4. สามารถออกแบบ Work Flow / System Flow / Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบได้
  5. มีความรู้เบื้องต้นด้านฐานข้อมูล
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาจำกัดได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  7. หากมี Background ด้าน Healthcare business หรือ SAP ส่วน MM / FI (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบด้านการแนะนำ ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมให้คำแนะนำการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
  2. รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือนเริ่มต้น  20,090  บาท
  • เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตรงกับงาน และ

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบบครัว
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 - 154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :