รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  2. ได้รับคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ความเข้าใจด้านสารสนเทศเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองานหรือการจัดทำ Info Graphic
  5. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่าน
   การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร
   โดยมีผลคะแนน
   ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  7. - คะแนน IELTS (Academic Module)     ไม่ต่ำกว่า             ๓          คะแนน

   - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า             ๒๙        คะแนน

   - คะแนน TOEFL-ITP                           ไม่ต่ำกว่า             ๓๙๐      คะแนน

   - คะแนน TOEFL-CBT             ไม่ต่ำกว่า             ๙๐        คะแนน

   - คะแนน TOEIC                                 ไม่ต่ำกว่า             ๔๐๐      คะแนน

   - คะแนน MU GRAD Test                     ไม่ต่ำกว่า             ๓๖        คะแนน

   - คะแนน MU-ELT                              ไม่ต่ำกว่า             ๕๖        คะแนน

    แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  8. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ (การจัดเก็บ การนำมาใช้ การประยุกต์) และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง การจัดทำเว็บไซด์
  การเผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - โดยการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

 • หมายเหตุ :
  เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เนื่องจากเหตุการณ์ COVID-19
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :