รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด (ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพบำบัด
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 6 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล                                       

  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๔. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

  ๕. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ให้การต้อนรับผู้ป่วยหน้าเคาท์เตอร์ งานเวชระเบียน และงานเอกสารต่าง ๆ

         ๑.๑. ต้อนรับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

         ๑.๒ ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนสารสนเทศ และส่งไปยังคลินิกต่าง ๆ

         ๑.๓ การนัดหมาย การเลื่อนนัดผู้ป่วยที่มารักษาต่อเนื่องลงในระบบเวชระเบียน

         ๑.๔ เตรียมความพร้อมของแฟ้มเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งตรวจให้เรียบร้อยก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องฟื้นฟู

        ๑.๕ เดินเอกสารเวชระเบียน

       ๑.๖ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในและระหว่างแผนกเพื่อให้การบริการผู้ป่วยสำเร็จลุล่วงด้วย            ๒. ให้การบริการและดูแลผู้ป่วย

         ๒.๑ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มาทำกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

         ๒.๒ วัดสัญญาณชีพแก่ผู้ป่วยก่อนทำการฟื้นฟู

          ๒.๓ สามารถเปิดปิดและตั้งค่าเครื่องมือ เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด   ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบำบัดได้อย่างต้องและปลอดภัย

         ๒.๔. ช่วยนักกายภาพในการนำผู้ป่วยออกกำลังกาย เช่น Passive exs , Suspension exs  Gait training เป็นต้น

       ๒.๕ ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยขณะออกกำลังกายและเฝ้าระวังภาวะแรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

       ๒.๖ เตรียมแผ่นประคบร้อน-เย็น และดูแลผู้ป่วยขณะวางแผ่นประคบร้อน-เย็น

      ๒.๗ ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยขณธใช้พาราฟิน

      ๒.๘ ดูแลความเรียบร้อยผู้ป่วยหลังจากทำกายภาพเสร็จ

  ๓. เตรียมความพร้อมห้องกายภาพบำบัด

      ๓.๑ ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน

     ๓.๒ ตรวจเช็คจำนวนและจัดเก็บอุปกรณ์กายภาพบำบัดในห้องรักษาไว้ตำแหน่งที่กำหนดทุกครั้งหลังการใช้งาน

     ๓.๓ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งเก้าอี้ เคาท์เตอร์ต่างๆ ทุกวัน

     ๓.๔ ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช็คจำนวนผ้า รับส่งผ้า และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนทุกวัน

    ๓.๕ ตรวจช็คอุปกรณ์ วัสดุ และเวชภัณฑ์ที่ขาด stock เพื่อขอเบิกในวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน

   ๓.๖ ทำความสะอาดล้างหม้อต้มพาราฟิน และหม้อต้มแผ่นร้อนทุกเดือน

  ๓.๗ ประสานงานระหว่างแผนกในเรื่องการแจ้งซ่อมต่างๆ และเรื่องการขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ

  ๔. ช่วยเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับจัดการประชุมหรืออบรมของงานกายภาพบำบัด

  ๕. เข้าร่วมงานบริการวิชาการ และโครงการต่างๆ ภายในงานกายภาพบำบัด

   ๖. ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง

  ๒. สอบปฏิบัติด้านกายภาพบำบัด

  ๓. สอบสัมภาษณ์  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท ค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ