รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไปและธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี มีความรับผิดชอบสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้

  5. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไปและธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านบริหารงานทั่วไป เช่น ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการของภาควิชาฯ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก จัดทำแผนการปฏิบัติงานของภาควิชา รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในพื้นที่ของภาควิชา เป็นต้น

  2. งานด้านธุรการและสารบรรณ เช่น ควบคุม จัดทำระบบการรับ-ส่งหนังสือในระบบ MU-SIS การร่างหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ การแจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน การจัดทำและบันทึก ใบลาต่างๆ ข้อมูลคำสั่ง หนังสือเชิญต่างๆ ข้อมูลภาระงานอาจารย์และ บุคลากรของภาควิชา เช่น การเชิญสอน การเชิญประชุม  การจัดทำใบเบิกพัสดุและครุภัณฑ์ การแจ้งซ่อม เป็นต้น

  3. งานด้านการเรียนการสอน เช่น รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับนักศึกษาทันตแพทย์ จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน จัดตารางสอนของภาควิชา ดูแล รวบรวม ติดตาม ข้อสอบ และประสานงานกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอบของนักศึกษา จัดทำหนังสือเชิญสอน การคิดค่าสอนของอาจารย์พิเศษ การจัดทำข้อมูล มคอ. เป็นต้น

  4. งานด้านการเงินและงบประมาณ เช่น การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ค่าสอน และจัดทำใบเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษ การเบิกจ่ายค่าประชุมต่างๆของภาควิชา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :