รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  23 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

       ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

       ๓. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Website ด้วย Wordpress และมีความคิดสร้างสรรค์ ด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี 

       ๔. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา ASP, PHP, ASP.NET  (C#), JavaScript/ CSS และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MS SQL หรือ

           MySQL ได้            

       ๕. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

       ๖. หากมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Mobile Application ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       ๗. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

       ๘. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ                   

  (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                     ๑. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็ปไซต์ของห้องสมุดให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ

                     ๒. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนา

                         โปรแกรมสารสนเทศสำหรับห้องสมุด

                     ๓. ศึกษาและนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software – OSS) มาประยุกต์ใช้

                         ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศห้องสมุด

                     ๔. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ

                     ๕. เผยแพร่ความรู้สารสนเทศเทคโนโลยีใหม่ให้แก่สังคม

                     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ