รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (สำนักงานคณบดี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมาย เช่น งานร่างสัญญา,ร่างกฎระเบียบของหน่วยงาน
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังของส่วนราชการของการเงิน และการคลังของส่วนราชการ
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
   ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  ๕.๓ TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
  ๕.๔ TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ
  ๕.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
  ๕.๖ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือ

  ๕.๗ MU ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
  4. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างน้อย ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฏหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การร่าง หรือแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ การสอบสวน พิจารณา
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี
  3. จัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก            ๑. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

                                                      ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :