รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
  4. มีความรู้ความสามารถในการปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่งดูแลรักษาสวน
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  6. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราร้ายแรง

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานหน่วยสวนและภูมิทัศน์ 
  2. ปฏิบัติงานให้บริการจัดต้นไม้และตกแต่งสถานที่ตามงานพิธีการต่างๆ ตามที่ส่วนงานขอความอนุเคราะห์
  3. ปฏิบัติงานเพาะชำไม้กระถาง เพื่อรองรับงานให้บริการ
  4. ดูแล บำรุง รักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :