รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พนักงานควบคุมคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรืออนุปริญญา  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่น ๆ
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ หรือประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลางและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  5. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  6. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  7. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  8. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง และจัดการตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  2. ทดสอบตัวอย่าง ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  3. ล้าง ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และจัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว รวมถึง ขวด / ภาชนะบรรจุ สำหรับเก็บตัวอย่าง สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  4. ทำความสะอาด รวมถึงดูแลความสะอาด และ ควบคุมสภาวะแวดล้อมของบริเวณพื้นที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  5. เตรียม ดูแล และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย
  6. ช่วยในการเตรียมการวิเคราะห์ทดสอบ
  7. ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  8. ควบคุม ดูแล และจัดเก็บสารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๔,๙๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ลดความรุนแรงลง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ