รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กระบวนการปลายน้ำ (downstream process) การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)
  • การทำตำรับยา หรือสารชีววัตถุ
  • การใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                         IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓        คะแนน               หรือ

                         TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙      คะแนน               หรือ

                         TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐   คะแนน               หรือ

                         TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐      คะแนน               หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐   คะแนน               หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖      คะแนน               หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  4. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานการผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) อันประกอบด้วย protein refolding, purification, formulation ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
  2. จัดระบบพื้นที่ผลิตทางกระบวนการชีวภาพในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรอง หรือควบคุมคุณภาพ
  3. จัดทำและตรวจติดตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานในการผลิตและเอกสารควบคุมคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลายน้ำ
  4. ปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  5. จัดทำแผนการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   ๕๐,๐๐๐บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ