รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มิถุนายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-45 ปี
  2. เพศชาย (ต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา HTML, JavaScript
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดีย สำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  6. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี
  7. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลรับผิดชอบระบบ e-learning ของหน่วยงาน
  2. ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. ดูแลและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะฯ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

  สอบข้อเขียน
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 623 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี เงินรางวัลประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี 
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :