รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  15 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านการศึกษาหลังปริญญา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 
  ๒. มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านการศึกษาหลังปริญญา
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๔. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel / MS
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  ๑) IELTS (Academic Module)         คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๓  คะแนน  หรือ
  ๒) TOEFL IBT (Internet Based)      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙  คะแนน  หรือ
  ๓) TOEFL – ITP                              คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
  ๔) TOEFL – CBT                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐  คะแนน  หรือ
  ๕) TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
  ๖) MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน  หรือ
  ๗) MU-ELT                                     คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖  คะแนน  
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. เขียนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ๒. รับผิดชอบและดูแลงานวิจัย / โครงการวิจัยต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ๓. งานประกันคุณภาพ งานนโนบายและแผน
  ๔. งานยุทธศาสตร์
  ๕. งานกิจการนักศึกษา
  ๖. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ    ๒๐,๐๙๐   บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน อาจได้รับเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ