รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองคลัง
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีหรือด้านอื่นๆที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ Internet หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

               IELTS (Academic Module)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน      หรือ

               TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน    หรือ

               TOEFL-ITP                               คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน  หรือ

               TOEFL-CBT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน    หรือ

               TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน   หรือ

               MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน      หรือ

               MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมี       ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  7. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440 บาท)

 • หมายเหตุ :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ