รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ต้นทุน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  13 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

  ๓. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

  ๔. ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS (Academic Module) หรือ TOELF IBT (Internet Based) หรือ TOEFL-ITP หรือ TOEFL-CBT หรือ MU GRAD Test  หรือ MU ELT (ไม่จำกัดคะแนน) และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  ๕.ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๖.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ๗.เข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

  ๘. มีความละเอียดรอบครอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

  ๙. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วม

  ๑๐.  หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงพยาบาล และสามารถใช้ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  ๑. ตรวจสอบความเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) ของระบบบัญชีต้นทุนตาม Cost Center

  ๒. วิเคราะห์ นำเสนอ และแก้ไขได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างถูกต้อง

  ๓. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและจัดรายงานบัญชีต้นทุน ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี

  ๔. จัดทำข้อมูลเตรียมการประชุมพิจารณาอัตราค่ารักษาพยาบาล และสรุปรายงานการประชุม

  ๕. สร้างระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

   ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ