รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  15 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 เมษายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท ด้านบริหารเภสัชกิจ หรือเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), โปรแกรม SPSS
  5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร โดยเน้นเป็นผู้สอนในวิชาการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค อาจารย์นิเทศการฝึกงานผลัดเภสัชกรรมชุมชน
  - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  - วิจัยในสาขาด้านเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร
  - ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  28,610  บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :