รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์ (รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  23 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 6 )
 • วันที่นัดหมาย :
  12 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
  2. เพศชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  6. มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักการบริการ มีความสุภาพ
  7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ
  2. รับ-ส่งอาหารของผู้ป่วยในวันหยุดราชการ
  3. รับโทรศัพท์และจดบันทึกงานล่วงหน้าตามหน่วยงานต่างๆที่ขอใช้บริการรถยนต์
  4. ต่อทะเบียนรถยนต์ของคณะฯ
  5. ดูแลบำรุงรักษา/ตรวจสภาพรถยนต์ราชการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1)  สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง                                                                                  

  2)  สอบสัมภาษณ์                       

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร เพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน  9,400 บาท/เดือน

  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน

  การรักษาพยาบาล  สิทธิจากกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ

   

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ