รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • เปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 พฤษภาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  26 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

  ๓. หากมีความถนัด ด้านวิศวกรรมและกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย  หรือด้านระบบการควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนระดับปริญญาตรี ทีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

  ๖. สามารถทำงานทางด้านวิจัยที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารได้ หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ กพอ. ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ      

  ๗. มีความรักในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคณาจารย์ เพื่อพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลได้

  ๘. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖  หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)        คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙  หรือ
  • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕๐  หรือ
  • TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓  หรือ
  • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๐

   

   

   

  ๙. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

  • ด้านการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่กำหนด
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (๑๕ นาที)
  • การสอบสัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ