รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักนิเทศศิลป์ (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กรกฎาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางศิลปกรรม นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
  4.  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  5. มีความรู้ด้านเทคโนโยีสารสนเทศ การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)
  2. ปฏิบัติงานด้านจัดสร้างบทเรียนออนไลน์ (MOOC/SPOC Online Courses/Online Curriculum)
  3. ปฏิบัติงานด้านออกแบบสื่อ การผลิตและสร้างสรรค์สื่อ Digital Mesid และ Multimedia รวมถึงการถ่ายภาพ ผลิตวีดีทัศน์ ผลิตอนิเมชั่น บันทึกเสียง การนำเสนอ (Presentation) สื่อประชาสัมพันธ์ งานกราฟิก และ Infographic ทุกประเภท
  4. บันทึกภาพกิจกรรมภาพนิ่งและวีดีโอ งานต่างๆที่วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดหรือมีส่วนร่วม
  5. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมวิชาการหรืออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  • ออกแบบวารสารวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ออกแบบการจัดทำบอร์ดนิทรรศการงานต่างๆหรืองานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
  • ออกแบบทำโปสเตอร์ ไวนิล โบชัวร์ โครงการและกิจกรรมต่างๆของวิทยาเขตกาญจนบุรี
  • จัดทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ หน่วนงานภายในและภายนอกองค์กร
  • งานด้านการตัดสติกเกอร์
  1. งานที่ต้องพัฒนา
  2. งานยุทธศาสตร์
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
  • ต้องมีผลคะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20200828145116_3.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ