รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรโยธา (งานออกแบบและผังแม่บท)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ คำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและคำนวณราคาค่าก่อสร้าง
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรกแกรมขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS.Excel, MS.Word, MS.PowerPoint และอื่นๆ
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐             คะแนน หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน หรือ

                    TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน หรือ

                    MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

                    MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบและเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม ประมาณราคาโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ควบคุมงานโครงการก่อนสร้างหรือปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ กำหนดราคากลาง และงานก่อสร้างอาคารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  5. ตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K )
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)

  - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

  - สอบสัมภาษณ์

  *ผู้ที่สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่ผ่านเกณฑ์จึงจะได้เข้ารีบการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท                

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :