รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองทรัพยากรบุคคล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์
  3. มีความอดทนสูง  และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดียิ่ง
  4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
  5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสรุปประเด็นสำคัญ
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมออนไลน์ ได้ดี
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐             คะแนน หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน หรือ

                    TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน หรือ

                    MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

                    MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น การติดต่อประสานงานกับส่วนงานและคณาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ การติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานภายนอก การสืบค้นข้อมูลผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล การจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น
  2. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนส่วนงานและคณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  3. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลในเชิงสถิติ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดให้ผู้สมัครแนบเอกสารดังต่อไปนี้เป็นไฟล์เดียวในรูปแบบ .pdf ในเมนูเอกสารแบบรวมไฟล์ในระบบสมัครงานออนไลน์

  1. Resume (ถ้ามี)
  2. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
  3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

  คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ หากไม่แนบจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6296 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ