รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวส.))
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

  ๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

  ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๕. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๖. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  ๗. มีความรับผิดชอบ

  ๘. รักงานบริการ

  ๙. หากมีประสบการณ์ด้านการด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศหรือสุขาภิบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ Chiller Plant

  ๒. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบริการบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ AHU & FCU (หน่วยจ่ายอากาศกลาง) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt  Type) พร้อมทั้งตรวจเช็คการทำความสะอาดมอเตอร์แฟนคอล์ย

  ๓. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างตรวจเช็คทำความสะอาดถาดรองน้ำและเติมน้ำยาเคมี และทำการตรวจเช็ควิเคราะห์คุณภาพของน้ำ  Cooling  Tower

  ๔. รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษางานระบบระบายอากาศ  ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  ๕. รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษางานระบบพัดลมอัดอากาศ   ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  ๖. ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เกี่ยวกับการทำความเย็นของโรงพยาบาล

  ๗. ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องครัว

  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ