รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (กายภาพบำบัดชุมชน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  23 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี (กายภาพบำบัด) และ
  5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท (กายภาพบำบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)  และ/หรือ
  6. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก (กายภาพบำบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  7. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  8. มีความสามารถในคลินิกกายภาพบำบัด และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านกายภาพบำบัด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  9. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนนหรือ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
  11. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  สาขากายภาพบำบัดชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ทำวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางกายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา 
  4. สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
  5. ควบคุมโครงการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  6. ให้บริการทางวิชาการ บริการสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร
  2. รอบสอง สอบสัมภาษณ์และสอบสอน และทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิก
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

        ปริญญาโท     อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 27,040 บาท

        ปริญญาเอก    อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 32,450 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ