รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  8 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทางด้าน Cognitive Science หรือ Neuroscience หรือ Medical Physiology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                     - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                     - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                     - TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                     - TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  ๓. มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการทางด้าน Cognitive Science หรือ Neuroscience หรือ Medical Physiology ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ในระดับนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา และการอบรม ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ๒. วิจัยค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

  ๓. ศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

  ๔. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา

  ๕. การพัฒนาหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

   ๖. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

   ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการสอบสอน (ภาษาอังกฤษ)

  ๒. การสอบสัมภาษณ์  (ภาษาอังกฤษ)

  ๓. การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ปริญญาเอก  ๓๒,๔๕๐ บาท

  - ประกันสังคม และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4419729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ