รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาการวิจัย สถิติและวิจัย วิจัยการศึกษา หรือ

  สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

         2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัยไม่น้อยกว่า ๕ ปี

         3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาล ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการทำวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมภารกิจด้านบริการเพื่อการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน และโครงการจัดตั้งศูนย์ประยุกต์ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้

  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

        2.วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงาน

  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

        3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นไปอย่างมี

  ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

        4.นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน  ในการปฏิบัติงาน

  ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

        5.  ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน        

         6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

         7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

  (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ