รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. รับเฉพาะเพศหญิง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ธาลัสซีเมีย
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ 
  2. เพศหญิงเท่านั้น
  3. อายุไม่เกิน 30 ปี
  4. มีทักษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel และ Powerpoint
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบของโรงพยาบาล
  2. บันทึกข้อมูล และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย ลงในฐานข้อมูล Excel และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบของโรงพยาบาล
  3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  4. สแกนใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย และส่งใบรายงานผลทางโทรสารไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
  5. สรุปจำนวนผู้ป่วย และรายรับจากค่าบริการตรวจของผู้ป่วย เป็นประจำทุกเดือน
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word และ Excel
  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ