รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักอาชีวอนามัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  24 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
  4. มีทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การสำรวจ ตรวจวัด ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดทำรายงานการเดินสำรวจความเสี่ยงฯ
  2. วางแผน ประสานงาน และจัดทำรายงาน การเข้าตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบกรองอากาศห้องผ่าตัด
  3. วางแผน ควบคุม การให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องพ่นฯ
  4. ติดตาม รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน
  5. จัดอบรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย/ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย/เขียนคู่มือ ระเบียบปฏิบัติ
  6. โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ