รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (เวรเปล)
 • จำนวน :
  10 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ  18 - 35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน 
  2. สังเกตอาการของผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมถึงรู้จักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเบื้องต้นกับทีมรักษาพยาบาล 
  3. รับศพจากหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉินส่งห้องเก็บศพ 
  4. ทำความสะอาดรถเข็นเตรียมความพร้อมรถเข็นเตรียมไว้ใช้งานประจำวัน
  5. บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงรถเข็นตามรอบเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ตรวจสอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์รวมถึงการดูแลติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นให้กับทีมแพทย์ ทีมพยาบาลและผู้ป่วย
  7. เป็นผู้ร่วมทีมการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
  8. เป็นผู้ร่วมทีมเคลื่อนย้ายและอพยพผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์กรณีเกิดอัคคีภัยหรือมีเหตุภาวะฉุกเฉิน
  9. รวบรวมคัดแยกนำส่งและลงบันทึกเอกสารการเบิกจ่ายยาและสารน้ำพัสดุงานบ้าน/สำนักงาน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใบปรึกษาทางการแพทย์(consult)ให้ถูกต้องตรงตามระบบของแต่ละหน่วยงาน 
  10. ปฏิบัติงานขนส่งยาและสารน้ำทุกประเภท(ยาเคมี,ยาน้ำ วัคซีน,ยาPIVAS,TPN) รวมถึงการขนยาระหว่างคลังยาแต่ละอาคาร
  11. ส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ งานบ้าน สำนักงาน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
  12. ส่งเวชระเบียนให้แก่หน่วยตรวจต่างๆทั้งในอาคารหลักและอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  4  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 8,960 บาท

  เงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  เงินค่าโอที

 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career (อาจสงวนสิทธิปิดรับสมัครก่อน หากได้ผู้ที่เหมาะสม)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :