รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารโครงการ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โครงการวิจัย โครงการอบรมบริการวิชาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบหนังสือรับรองการทำงาน)
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์ (ถ้าคุณวุฒิไม่ตรงกับข้างต้นแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง internet และ Social media
  5. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
  6. มีจิตใจบริการ
  7. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2564
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553.

   คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
   1. หากมีความสนใจหรือเข้าใจประเด็น สังคมผู้สูงอายุ พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
   2. หากมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการร่วมบุกเบิก plateform / social enterprise สำหรับสังคมผู้สูงอายุ 
   3. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โครงการวิจัย โครงการอบรมบริการวิชาการ
    
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานธุรการและเลขานุการ รับ-ส่ง เอกสารของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุฯ รวมถึงการร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบภายในและภายนอกส่วนราชการต่างๆ จัดเตรียมการประชุม การจัดเลี้ยง ประสานงานการจองห้องประชุมและจัดทำสรุปรายงานการประชุม
  2. งานทรัพยากรบุคคล จัดทำภาระงาน ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในส่วนของตำแหน่งที่ต้องการสรรหาเพิ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน การบรรจุและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  3. งานพัสดุ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ หรือพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างศูนย์ฯ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
  4. งานการเงิน งบประมาณ และนโยบายและแผน ดำเนินการขออนุมัติงบเงินอุดหนุนจัดสรรจากคณะฯ  ได้แก่  งบพัฒนาคุณภาพ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ การสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามปีงบประมาณของหน่วยงาน
  5. งานสื่อสารองค์กรและการะดมทุน สนับสนุนงานสื่อสารองค์กร กิจการพิเศษ  และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และการระดมทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
  6. งานบริการการศึกษา บริการการรักษาพยาบาล งานวิชาการ งานวิจัย และงานพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนงานด้านการศึกษาก่อน และหลังปริญญา ร่วมจัดทำและสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพด้านต่างๆ ของศูนย์ และร่วมจัดประชุมวิชาการ อบรมหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนติดตามตัวชี้วัดตาม PA ของศูนย์
  7. งานสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SiriUS เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ 
  8. งานการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน : ประเมินความสามารถเบื้องต้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต รวมถึงความรู้ด้านสังคมผู้สูงอายุ โดยข้อสอบจะอยู่ในหัวข้อเอกสารประกอบClickที่ดาวน์โหลดประกาศ พร้อมส่งคำตอบมาที่ คุณพัชรินทร์ เกตุจํานงค์ ผู้จัดการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ mail:patcharin.ket@mahidol.ac.th (จะไม่รับพิจารณาหากไม่มีการส่งคำตอบในวันและเวลาที่กำหนด) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2563

  2.สอบสัมภาษณ์ :  19 สิงหาคม 2563
  3.สอบปฏิบัติ : ที่คณะฯ และ Work from home : ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 (คณะกรรมการจะนัดหมายวันให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติในภายหลัง) 

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณพัชรินทร์ โทร. 02-4141855
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ