รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่มีประสบการณ์เน้นหนักทางด้าน Metabolomics, Chemical Biology หรือ Synthetic Biology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ.รองรับ

      (ในประเทศหรือต่างประเทศ)

  2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่มีประสบการณ์เน้นหนัก

      ทางด้าน Metabolomics, Chemical Biology หรือ Synthetic Biology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. ต้องมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

      โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author อย่างน้อย 1 เรื่อง

  4. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก

      และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี) อย่างใดอย่างหนึ่ง

      ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มี

      การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ)

         - คะแนน IELTS                  ไม่น้อยกว่า  6  คะแนน      หรือ

         - คะแนน TOEFL IBT           ไม่น้อยกว่า  79  คะแนน    หรือ

         - คะแนน TOEFL – ITP        ไม่น้อยกว่า  550  คะแนน   หรือ

         - คะแนน TOEFL – CBT       ไม่น้อยกว่า  213  คะแนน   หรือ

         - คะแนน MU GRAD Test    ไม่น้อยกว่า  80  คะแนน

  5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

  2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

  3.  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก:

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สัมมนาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ

  3. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

  4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  :  ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  สัมมนาพิเศษ สัมภาษณ์และสอบสอน ผ่านแอปพลิเคชั่น WebEx
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026, 022015601
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :