รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  21 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์เน้นการสอนภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TESOL/TEFL) หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ :

  1.  มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2.  มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ    ปริญญาเอกในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นบทความจากผลงานวิจัย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

    - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน หรือ

    - TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 95 หรือ

    - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 587 คะแนน หรือ

    - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  4. หากมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ :

         1.  สอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก)

         2.  ให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

         3.  ผลิตบทความทางวิชาการและ/หรือ งานวิจัยในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์     

              ประยุกต์ ตลอดจนดำเนินการ 

             ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

         4. ร่วมดำเนินงานด้านบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนงานบริการ 

             ทางวิชาการอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก :   สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท

  สวัสดิการ :        ประกันสังคม

   

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ