รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านคมพิวเตอร์, สารสนเทศ, ความรู้พื้นฐานการทำเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการทำงานที่หลากหลาย เรียนรู้ทักษะใหม่
  4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office, e-mail, web based applications ได้อย่างคล่องแคล่ว
  5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ภาระงานร้อยละ 60
  - ตัดเตรียมชิ้นเนื้อและสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยเทคนิคพื้นฐานเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
  - บริหารจัดการด้าน digital pathology สำหรับงานบริการทางพยาธิวิทยา
  2. ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ ภาระงานร้อยละ 40
  - บริหารการจัดงาน digital pathology สำหรับงานวิจัย วิชาการ และการเรียนการสอน
  - บริหารจัดการสื่อสารสนเทศของภาควิชาฯ ได้แก่ เว็บไซด์ภาควิชาฯ, เว็บไซด์การเรียนการสอน หรือ application ของภาควิชาฯ
  - ประสานงานทางสารสนเทศกับหน่วยงานในคณะฯ และนอกคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ส่ง Profile แนะนำตัวเองด้วยเว็บไซด์ 1 หน้า ใช้ wordpress.com (http://wordpress.com/) ส่งมาที่ คุณฉัตรนันท์ mail:chattranan.put@mahidol.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร (หากไม่มีการส่ง Profile ในวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา)
  สอบปฏิบัติ :
  ที่หน่วยจุลพยาธิวิทยา พื้นฐาน 1 วัน และที่หน่วยสนับสนุนวิจัยและวิชาการ 1 วัน
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196658 คุณฉัตรนันท์, 02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ