รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารเอกสาร (หน่วยธุรการ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

              -  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี 

              -  คุณวุฒิปริญญาตรีด้านการบริหาร  ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี                 สารสนเทศ

              -   มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และเป็นผลสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผล                   คะแนนดังกล่าว จะไม่พิจารณาใบสมัคร)                        

                                                 IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน  หรือ

                                                 TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน  หรือ

                                                 TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน  หรือ

                                                 TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน  หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน  หรือ

  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน  หรือ

  MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

              -  มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

              -  มีความถนัดและสนใจงานด้านเอกสารธุรการ  การคิดวิเคราะห์ และด้านบริหารบุคคล

              -  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

              -  มีจิตบริการ                 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                -  ปฏิบัติงานด้านเอกสารเข้า-ออกของหน่วยงาน

                -  ปฏิบัติงานด้านงานบริหารบุคคลของหน่วยงาน

                -  ดำเนินการด้านการจัดทำเอกสารพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

                -  การจัดทำรายงานประจำปี

                -  ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

                -  ปฏิบัติงานติดตามเรื่องและเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

                -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ๒๐,๐๙๐ บาท  และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้านต่าง ๆ   เช่น  ความรู้ หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6206 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ