รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor
  • ด้านกระบวนการปลายน้ำ (downstream process) ด้านการทำ protein refolding การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)
  • การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  4. สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

  5. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หากมีความจำเป็นเป็นครั้งคราว)

  6. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ช่วยเหลือการวิจัยพัฒนาการผลิตสารชีววัตถุและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในระดับห้องปฏิบัติการ
  2. จัดทำบันทึก และจัดเก็บเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต
  3. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย รวมทั้งเก็บรักษา จัดการดูแลระบบคลังวัสดุและสารเคมีของฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  4. บำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑.      พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ

  ๒.      สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง

  ๓.      สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี   ๑๕,๐๐๐.-   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ