รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  23 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

  การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์                   

  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  2.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
  2.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ
  2.3TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

  2.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

  2.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
  2.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ

  2.7 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  3.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  4.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  5.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
  2. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ
  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft office Cisco WebEx, Zoom, Microsoft Team, Google Form,   Microsoft Form, SPSS,  การทำ Clip Video ,สไลด์นำเสนอ, Infographic, Website และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

            1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ

           2.  รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารในการวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้  

           3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

           4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเสนอฝ่ายบริหารในการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์    

           5. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการของคณะ

     

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 

  1. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ