รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  15 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ (Cell Culture)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

  3. มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ (Cell Culture)

  4. มีประสบการณ์ในเทคนิคและการใช้เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology)

  5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์

  2. สนับสนุนการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

  3. สนับสนุนการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์

  4. สนับสนุนช่วยเหลืองานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์      

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์,ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                  ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

  วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563

  • สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

  สถานที่ทำการสอบคัดเลือก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ 02-200-7572

   

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ