รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  30 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  30 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิ : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี   (ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำหรับงาน Graphic Design เช่น  Illustrator, Photo Shop, AI, In-Design เป็นต้น
  4. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสื่อ Infographic และสื่ออื่น ๆ ด้วยโปรแกรมสำหรับงาน Graphic
   (พร้อมแนบผลงาน ส่งมาที่ E-mail: Sompon.Sri@mahidol.ac.th)
  5. มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์ และมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์  โปรแกรมตกแต่งภาพ และ โปรแกรมด้านเสียง
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน       หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน     หรือ

  TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน    หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน     หรือ

  MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ  ๒๐,๐๙๐ บาท และพิจารณาความเหมาะสม เช่น ความรู้ ความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ที่จะใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6206 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ