รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีววิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน การทำประเมิน เช่น TQF หรือ AUN-QA ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานธุรการทั่วไปและการจัดการบริหารหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานบริการการศึกษาและลงทะเบียนนักศึกษา งานการเงิน และจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ปฏิบัติงานด้านเอกสารธุรการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน     ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี 15,000 บาท, ปริญญาโท 17,500 บาท)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ