รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (Pathology)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  10 พฤศจิกายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  7 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา, พยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาคลินิก,กายวิภาคศาสตร์, พยาธิชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก,

   อายุรศาสตร์เขตร้อน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนน คงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง (Study personal)

  2. การทดสอบความเป็นพิษทางการกิน แบบเฉียบพลัน (acute)

     2.1 ผ่าชันสูตรซากและตรวจประเมินรอยโรค

     2.2 ประเมินสไลด์เนื้อเยื่อถาวรและรายงานผล

  3. การทดสอบความเป็นพิษทางการกิน แบบกึ่งเรื้อรัง (Sub chronic)

     3.1 ผ่าชันสูตรซากสัตว์และตรวจประเมินรอยโรค

     3.2 ประเมินสไลด์เนื้อเยื่อถาวร

     3.3 วิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ และจัดทำรายงาน

  4. โครงการวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

      4.1 Implantation

      4.2 Skin irritation/ hypersensitization test

  5. รับบริการ ตรวจประเมินสไลด์เนื้อเยื่อถาวรจากหน่วยงานภายนอก

  6. งานบริการวิชาการ

  7. ให้การฝึกอบรมโครงการเทคนิคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง

  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

      8.1 เข้าอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์และมาตราฐานการทำงานในองค์กรมาตราฐานการทำงานในองค์กร

      8.2 ความรู้ความเข้าใจตามหลักการ OECD GLP

      8.3 ประชุมงานวิจัยและทดสอบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ