รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (Laboratory analysis)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก, ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์,  วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก, จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน, ชีวเคมี, อายุรศาสตร์เขตร้อน, หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สัตวแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนน คงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีคลินิกในเลือดสัตว์ทดลองสัตว์ทดลอง

  1. จัดการตัวอย่างและประเมินสภาพตัวอย่างก่อนการตรวจวิเคราะห์ค่าเลือด
  2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  3. จัดทำระบบควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ (IQC,EQA), การทวนสอบการใช้ระบบจริง (Validation), เพื่อการยืนยันว่าระบบใช้งานได้ (Verification)
  4. ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

  2. การจัดการ ซีรั่ม ในสัตว์ทดลอง

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเลือดและซีรั่ม
  2. ปั่นแยกซีรั่มที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  2.3 จัดเก็บตามระบบมาตรฐาน หลังการวิเคราะห์ ไว้ตามระยะเวลา และภาวะที่กำหนด เพื่อทวนสอบหรือชี้บ่งตัวอย่างหากเกิดปัญหา หรือนำมาวิเคราะห์ซ้ำได้หากต้องการ

  1. ควบคุมสภาวะที่จัดเก็บเพื่อมั่นใจว่าคุณสมบัติ ของตัวอย่างไม่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานและมีความน่าเชื่อถือ

        3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองด้วยวิธี ELISA, IFA

  1. เตรียมตัวอย่างแยกซีรั่มเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน
  2. เตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจหาภูมิคุ้มกันตามแผนการปฏิบัติงาน
  3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองด้วยวิธี ELISA
  4. ออกรายงานผลการทดสอบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง สรุปรายงานผลการตรวจส่งกรรมการประจำศูนย์ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

       4. ธำรงรักษาระบบประกันคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

       5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :