รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา (ตำแหน่งที่ 2)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  16 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา / เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :
  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ 
  วัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
  ๓. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการ
  ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยวัดจากผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
  กรณี มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาปริญญาเอก โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น สามารถแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนได้  หรือยกเว้นการยื่นคะแนนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
  ๕. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ: ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา ผลิตผลงานวิชาการ อาทิ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) selected topics ที่ตนเชี่ยวชาญ/สนใจ และสะท้อนประเด็น
  ทางสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต โดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักและกระบวนการทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง  การวัดผลและประเมินผลการเรียน (ทั้งหมด 45 ชั่วโมง โดยอาจแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 15 สัปดาห์ หรือปรับตามความเหมาะสม) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรปัจจุบันเป็นแนวทางได้ที่ 
  https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/MACulturalStudies.htm
  ๒. ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ โดยให้คัดเลือกผลงานวิชาการของท่านมานำเสนอ และเสวนากับคณะกรรมการฯ 
  ๓. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท  (บวกเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)
  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ