รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

  ๔. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและมีทักษะในการติดต่อประสานงานเพื่อการทำงานเป็นทีม         

  ๖. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี  (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๗. สามารถปฏิบัติงานบริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน และอยู่เวรปฏิบัติงานเคาน์เตอร์นอกเวลาราชการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย และร่วมประสานงานกับกองไอที เพื่อให้เครือข่าย

  ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง

          2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขอุปกรณ์ รวมถึงการเพิ่มเติมจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายระบบ LAN ที่

  ใช้ภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

          3. สามารถตรวจสอบและร่วมประสานงานกับกองไอที เพื่อแก้ไขระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องสมุด

  วิทยาเขตราชวิถี

           4. สามารถติดตั้งและแก้ไขระบบปฏิบัติการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท Microsoft

           5. สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่ใช้ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  บุคลากรภายในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

           6. สามารถให้คำแนะนำ อบรม และแก้ไขปัญหา ด้าน Hardware และ Software ต่อบุคลากร และ ผู้เข้าใช้ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

          7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   -  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

   คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ