รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  28 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  และ Internet  และโปรแกรม

  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การทำตารางข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

  ๔. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

  ๕. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผน และการจัดทำงบประมาณ

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  ๘. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  ๙. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้ 

  ๒. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรอกแบบข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ต่างๆ

  ๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 

  ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผนงาน งบประมาณ ติดตามข้อมูล ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๔. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ 

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท 
  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท 
  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ