รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  หลังปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาธารณสุขศาสตร์  ด้าน Health Policy Health Management /Health System / Health Service / Community Health Health Promotion / Health Economic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รองรับ (ในประเทศหรือต่างประเทศ)
  2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่มีประสบการณ์เน้นหนักทางด้าน การบริหารจัดการทางด้านสุขภาพ หรือทางด้านส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  3. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563                       

        - คะแนน IELTS ไม่น้­อยกว่า 6 คะแนน หรือ

                          - คะแนน TOEFL IBT ไม่น้­อยกว่า 79 คะแนน หรือ

                          - คะแนน TOEFL - ITP ไม่น้­อยกว่า 550 คะแนน หรือ

                          - คะแนน TOEFL - CBT ไม่น้­อยกว่า 213 คะแนน หรือ

                          - คะแนน MU GRAD Test ไม่น้­อยกว่า 80 คะแนน

                    4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา จัดการอบรมบริการ

       วิชาการ และวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  2. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่นักศึกษา เรื่องวิชาการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  3. บริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ

       มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และจัดหาทุนอุดหนุนวิจัย
  2. ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการคัดเลือก                

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารการสมัคร

  2.  สอบข้อเขียน

  3.  สอบสัมภาษณ์

  4.  มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล 32,450  บาท 

   

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ