รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  31 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์บริหารโครงการวิจัยระดับแผนงาน / มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์สอนหรือวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

  ๒. หากเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้

  ๔. เป็นผู้ที่มีทักษะการวิจัยด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

  ๕. มีเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และโปรดให้ข้อมูลความร่วมมือที่ทำร่วมกัน อาทิ โครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

  ๖. มีประสบการณ์บริหารโครงการวิจัยระดับแผนงาน

  ๗. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล

  ๘. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการวิจัยในระดับดีมาก

  ๙. หากมีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๑๐. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานอื่น

  คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) :

  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หรือมีหนังสือหรือบทความในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานด้านการวิจัยเป็นหลัก นำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สร้างเครือข่ายการวิจัย สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเฉพาะบนฐานข้อมูลสากลและในรูปแบบอื่นๆ จัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
  การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ เพื่อสอบนำเสนอผลงาน สอบสอน สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  ๑. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/ หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอนจำนวน ๑๕ ครั้ง) รายวิชาที่ผู้สมัครสามารถจัดทำแผนการสอนมีดังนี้

   

  วภภษ ๕๒๐ วัจนปฏิบัติศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)

  LCLG 520 Pragmatics

  มโนทัศน์พื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความสำคัญของบริบทต่อการติดต่อสื่อสาร ตัวบ่งบอก สภาวะเกิดก่อน การตีความหมายนัย วัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา โครงสร้างบทสนทนา ความสุภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบัติศาสตร์กับโครงสร้าง

  สัมพันธสาร

  Basic concepts of pragmatics, significance of context in communication, deixis, presupposition, implicature, speech acts, conversation analysis, conversational structure, politeness, relationship between meaning and pragmatics, relationship between pragmatics and discourse structure

   

  วภภษ  ๖๑๒ สัมมนาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG  612 Seminar in Pragmatics  

            พัฒนาการของแนวคิดสำคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนปฏิบัติศาสตร์กับปริชาน วัจนปฏิบัติศาสตร์กับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา ระเบียบวิธีวิจัยทางวัจนปฏิบัติศาสตร์

             Key concepts in Pragmatics; pragmatics and cognition, pragmatics and semantics, pragmatics and discourse, pragmatics across languages and cultures, pragmatics and language learning and teaching, research methodology in pragmatics

   

  วภภษ  ๖๑๓ สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG  613 Seminar in Southeast Asian Linguistics  

  ลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ตระกูลข้า-ไท ออสโตรเอเชียติก

  จีน-ทิเบต ม้ง-เมี่ยน และออสโตรนีเชียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในอาณาบริเวณนี้ 

  Characteristics of each language family in South East Asia, namely, Kra-Dai language family, Austroasiatic language family, Sino-Tibetan language family, Hmong-Mien language family, and Austronesian language family. Distinct and shared areal linguistic features in this area

  ๒. ผู้สมัครสาธิตการสอนตามแผนการสอน (course syllabus) ในข้อที่ ๑ โดยเลือกเนื้อหาเพียง ๑ หัวข้อ/ประเด็น ใช้เวลาในการสาธิตการสอนประมาณ ๓๐ นาที

  ๓. ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของตนเองที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล และเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ๒๗,๐๔๐ บาท

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการต่างๆ สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและสวัสดิการ

  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ