รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ด้านการศึกษา การรับนักศึกษา)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  14 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  14 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (ขอบเขตการปฏิบัติงานโดยสังเขป)

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการในการเปิดรับสมัคร  ตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดรับสมัคร ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เปิดระบบรับสมัครเพื่อรับสมัครนักศึกษาไทย ตามกำหนดการรับสมัครปีการศึกษานั้นๆ
  2. ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเข้าศึกษาไทย ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง การจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และการจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ติดตาม ประสานงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ดำเนินการรับรายงานตัวเข้าศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไทย ติดตามเอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา ตรวจสอบข้อมูล โอนประวัติ จัดเก็บเอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไทย
  6. ประสานงานเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ หนังสือรับรองการรับเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย
  7. เสนอขออนุมัติการสละสิทธิ์เข้าศึกษา บันทึกการสละสิทธิ์เข้าศึกษาลงในระบบ สำหรับนักศึกษาไทย
  8. เสนอขออนุมัติ และจัดทำหนังสือแจ้งตอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีหนังสือมายังงานรับนักศึกษา
  9. จัดทำสถิติต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องการรับนักศึกษาไทย
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และหรือ สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท        

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (ตามประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย)

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  เงินชดเชย

  ประกันสุขภาพกลุ่ม

  ค่ารักษาพยาบาล

  ค่าเล่าเรียนบุตร

  สัมมนาประจำปี

  เงินรางวัลประจำปี

  เงินสงเคราะห์กรณีต่างๆ เช่น บรรเทาความเดือนร้อน เสียชีวิต

  อื่นๆ

                        

           

 • หมายเหตุ :
  เปิดรับสมัครใหม่
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02441 4125 ต่อ 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ