รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ((รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  12 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

                                      ๔.๑) IELTS (Academic Module)     ระดับคะแนน      ๖      คะแนน

                                      ๔.๒) TOEFL IBT (Internet  Based)  ระดับคะแนน      ๗๘    คะแนน

                                      ๔.๓) TOEIC                                ระดับคะแนน      ๗๐๐  คะแนน

                                      ๔.๔) MU GRAD Test                      ระดับคะแนน      ๙๐    คะแนน

  ๕.  มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากมีความรู้

       โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖.  มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการ

       แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  78
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  700
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา (การดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา  หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น งานร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จัดทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่

         2. ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา  เช่น ศึกษาวิเคราะห์แผนการศึกษา  บริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  รวบรวมและ 

          วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและจัดทำหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร  ติดต่อ  ประสานงาน กับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          ทั้งในและต่างประเทศ

         3. จัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

         4. ให้บริการและติดต่อประสานงาน

         5. บริหารงานและจัดระบบงาน

         6. งานประกันคุณภาพ  :  การจัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

         7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

  ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

                          ๑) ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น.   

  ณ ห้อง ๑๑๑๑ (ชั้น ๑๑) คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                          ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                                ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓   

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                                 ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ