รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี,   

      เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา อื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะ

      ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดูแลการตลาดและการขาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
  2. วางแผนการประชาสัมพันธ์และช่วยดูแลการสร้างเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนการตลาดของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  3. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดรายได้ ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การจัดกิจกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งการดูแลสัญญาที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สัญญาการเช่าสถานที่ สัญญาการเช่าพื้นที่ตั้งสินค้า สัญญาขายฝาก เป็นต้น      
  4. จัดทำรายงานธุรกิจ (Business Report) ในระดับรายการสินค้าและบริการและระดับองค์กร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยให้การดำเนินการเชิงธุรกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) คือ การเป็นผู้ที่มีความชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความกล้าในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างรายได้และต่อยอดเชิงธุรกิจได้
  2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน social media
  3. มีทักษะในการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการติดต่อประสานงานและต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  4. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
  7. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลา  ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. การสอบข้อเขียน
  2. การสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
  3. ผู้สมัครต้องส่งแผนพัฒนาธุรกิจสำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบสมัคร
  4. การสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ คนละ 10 นาที
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4 ต่อ 4921 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ