รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการหรือการจัดการการท่องเที่ยว
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2.   มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

                   - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                   - TOEFL – iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                   - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                   - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                   - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

      และต้องเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร  เว้นแต่ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  

  3.   มีประสบการณ์การทำวิจัยที่นอกเหนือจากการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

  4.   มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ หรือ นานาชาติที่นอกเหนือจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  5.  มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ        

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

  1.   ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  2.   ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  3.   ปฏิบัติงานควบคุมวิทยานิพนธ์ งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ

       ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก 

       สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการ

       ประกันสังคม

   

  อัตราเงินเดือน

       คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :