รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  3 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  30 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๗. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด

  ๘. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ   :  งานธุรการและงานสารบรรณของภาควิชา สนับสนุนงานการเรียนการสอนของภาควิชา ดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ งานทรัพยากรบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน และการประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป

  ๑. งานธุรการและงานสารบรรณ

  • การรับหนังสือราชการและเอกสารทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์
  • การส่งหนังสือราชการและเอกสาร ของหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ประจำภาควิชา
  • การจัดเก็บสำเนาเอกสารราชการ
  • พิมพ์จดหมายราชการ/หนังสือขออนุมัติ/การส่งหนังสือเชิญประชุม ของหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ประจำภาควิชา
  • ติดประกาศประชาสัมพันธ์เอกสารราชการ
  • การเก็บรักษา ยืม และการทำลายหนังสือ
  • การจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการ/ร่วมกิจกรรม ภายในคณะพยาบาลศาสตร์
  • การบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมประจำภาควิชา

   

  ๒. งานพัสดุและซ่อมบำรุง

  • การส่งใบเบิกพัสดุและรับพัสดุของภาควิชา
  • การตรวจพัสดุประจำปี
  • การซ่อมบำรุงเมื่อวัสดุครุภัณฑ์เสี่อมคุณภาพ หรือชำรุดใช้การไม่ได้

  ๓. งานทรัพยากรบุคคล

  • การจัดทำใบลงลายมือชื่อมาปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำภาควิชา ตรวจสอบ และสรุปการมาปฏิบัติงานประจำวัน/การสรุปเวลาปฏิบัติงานประจำเดือนของคณาจารย์ประจำภาควิชา
  • การลาของบุคลากรประจำภาควิชา ตรวจสอบและสรุปการลาทุกประเภท
  • การสรุปลาป่วย ลากิจ ขาดราชการ ประจำเดือน และวงรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ๔. งานการเงิน

  • การส่งใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
  • การเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของภาควิชา

  ๕. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :  ๑)  ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                                  - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                                  - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      ๒) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                                   - สอบสัมภาษณ์

                                                  - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

                                ๑)  ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น.   

  ณ ห้อง ๑๑๑๐ (ชั้น ๑๑) คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                          ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                                ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓   

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                                 ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :   - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕oo บาท และ

  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๗๘๕ บาท  รวมเป็น ๑๒,๒๘๕  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ