รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา หากเป็นทางด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ทั้ง Word Excel PowerPoint ในระดับ Basic Functions
  4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษการสอบ TOEIC ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนฯ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือกิจการนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
  7. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓          คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙        คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า         ๓๙๐     คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐        คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๕๐     คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖        คะแนน หรือ

  MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖        คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลในเชิงสถิติ
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ