รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานกฎหมาย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี  
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  • งานด้านสัญญา จัดทำ ร่าง ตรวจสอบ ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ/โรงพยาบาล
  • ดำเนินการทางวินัย ของบุคลากรคณะฯ
  • ดำเนินงานด้านคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา แพ่ง ปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ/โรงพยาบาล
  • ศึกษา/รวบรวมให้ความเห็นทางกฎหมายกับหน่วยงาน/บุคลากร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมต่างๆ 
  • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
  • ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพงานที่หน่วยงานกำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :